Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2019 ble kr 415,6 mill. Dette er en økning på kr 2,7 mill. tilsvarende 0,7 % fra 2018. Sammenlignet med justert budsjett 2019 viser regnskapet merinntekter på kr 10,6 mill. I 2019 er kr 0,6 mill. av driftsinntektene overført til 2020 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er benyttet i 2019 (tilsvarende i 2018 var kr 1,6 mill.).

Figur 3.4 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 38 % av de totale driftsinntektene i 2019. Grunnet inntektsutjevningselementet i rammetilskuddet, utgjør de frie inntektene nå 70 % av driftsinntektene, hvilket er samme prosentpoeng som året før.

Figur 3.4 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Rennesøy kommune

I tabell 3.4 er kommunekassens hovedinntektskilder satt opp.

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2019Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Brukerbetalinger-19 074-19 23416099,2 %-20 304
2Andre salgs- og leieinntekter-39 884-39 133-751101,9%-35 478
3Overføringer med krav til motytelse-51 554-43 894-7 660117,5 %-48 748
4Rammetilskudd-134 778-135 9401 16299,1 %-131 535
5Andre statlige overføringer-10 390-10 90951995,2 %-20 909
6Andre overføringer-50-5--
7Skatt på inntekt og formue-158 491-154 450-4 041102,6 %-154 331
8Eiendomsskatt-1 433-1 430-3100,2 %-1 568
9Sum driftsinntekter-415 609-404 99010 619102,6 %-412 873
Tabell 3.4 Driftsinntekter 2019. Alle tall i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter (linje 1 og 2) ble omtrent som justert budsjett 2019, men noe høyere sammenlignet med 2018 (kr 3 mil.).

Overføringer med krav til motytelse (linje 3) som gjelder refusjonsinntekter tilknyttet ressurskrevende brukere, sykefravær og foreldrepenger samt merverdiavgift viser kr 7,6 mill. høyere inntekt sammenlignet med justert budsjett 2019. Samtlige inntekter under denne posten har en tilsvarende motpost på utgiftssiden, jf. kapittel 3.4.2.

Eiendomsskatt (linje 8) gjelder kun verk og bruk i henhold til kommunestyrets vedtak.

Frie inntekter (linje 4 og 7)
Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Rennesøy kommune, Frie inntekterRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Avvik regnskap - justert budsjett 2019Regnskap 2018
Skatt -158 491-154 450-152 150-4 041-154 331
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -132 203-132 204-132 4081-129 795
Overgangsordning - INGAR-5 162-5 162-5 162--5 786
Ordinære skjønnsmidler-1 552-1 700-1 500148-1 000
Skjønnsmidler språkdeling-500-500-600--600
Inntektsutjevning4 1383 1304 0801 0085 045
Sum rammetilskudd-135 279-136 436-135 5901 157-132 136
Sum frie inntekter-293 770-290 886-287 740-2 884-286 467
Sum endring i prosent av regnskapet året før2,5 %1,5 %0,4 % 2,6 %
Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2019, inkl. språkskjønn. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter i Rennesøy kommune ble kr 293,8 mill. i 2019 og dermed kr 2,9 mill. høyere enn justert budsjett.
Samlet skatteinngang til Rennesøy kommune i 2019 ble kr 158,5 mill. Dette er en økning på kr 4,2 mill. (+2,7 %) sammenlignet med 2018. Skatteinngangen er kr 4,0 mill. høyere enn justert budsjett 2019.
Forskuddstrekket (av løpende ytelser mv. i perioden november 2018 til oktober 2019) utgjør snaut 85 % av all skatteinngang i Rennesøy i 2019 og utviklingen her påvirker sterkt den samlede skatteinngangen i kommunen. Inngangen ble kr 134,0 mill. og viser en samlet vekst på kr 6,3 mill. (+5,0 %) sammenlignet med 2018.

Forskuddsskatten1 ble på kr 16,8 mill. og dermed kr 0,6 mill. (-3,3 %) under fjorårets nivå.

Restanseinngangen (skatt for årene før 2019) utgjør kr 7,7 mill. i 2019 og ble kr 1,6 mill. (-17,2 %) lavere enn fjoråret og havnet dermed i nedre sjikt historisk for Rennesøy.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 170,1 mrd. Dette gir en skattevekst på 4,7 % og dermed over den anslåtte årsveksten på 3,8 % for kommunene i 2019 (jf. forslag til statsbudsjett 2020). Veksten i kommunene skyldes i all hovedsak skatt på løpende ytelser i 2019 (+4,5 %) og høyere innbetalinger av restskatt for årene i forkant.

Figur 3.5 viser akkumulert skattevekst per måned i 2019 for Rennesøy kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.5 Akkumulert skattevekst per måned i 2019.

Skatteveksten i Rennesøy ble svakere enn for landet. Samtidig ble den lokale skatteinngangen høyere enn budsjettert. Skatteutjevningen ble på vel kr 4,1 mill. for Rennesøy og innebærer at trekket ble kr 1,0 mill. høyere enn justert budsjett. Dette motsvarer noe av merinntektene i lokal skatteinngang.

Rennesøy kommune hadde skatteinntekter på kr 32 699 per innbygger i 2019, en økning på 2,7 % fra 2018. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 4,0 % til kr 31 928 per innbygger. Dette ga Rennesøy kommune skatteinntekter på 102,4 % av landsgjennomsnittet, og dermed noe ned fra nivået i 2018 på 103,7 %. Rennesøy kommune ligger nå på et lavere inntektsnivå enn noen få år tilbake. Utviklingen vises i figur 3.6.

Figur 3.6 Skatteinntekt per innbygger i Rennesøy i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Andre statlige tilskudd (linje 5) gjelder bl.a. integreringstilskudd og tildeling av havbruksmidler.

Havbruksfond
Statlig tildeling av midler fra sentralt havbruksfond startet opp i 2017, og i 2019 ble det tildelt kr 0,56 mill. til Rennesøy. Budsjettet ble justert i 2. tertial med bakgrunn i foreløpige tall. Kommunestyret vedtok samtidig at kr 0,6 mill. settes av på disposisjonsfond i 2019. Endelig tildeling ble kr 41 000 lavere.

Tilskudd fra statlig havbruksfondRegnskap 2019Opprinnelig budsjett 2019Justert budsjettAvvikRegnskap 2018
Tilskudd fra statlig havbruksfond-559-1 700-60041-7 258
Avsetning til fond5591 700600-417 258
Netto effekt i driftsregnskapet-----
Tabell 3.6 Tildeling fra statlig havbruksfond til Rennesøy kommune. Hele tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)