Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4 Analyser av driftsregnskapet

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2019 i form av utdrag fra hovedoversiktene og tilhørende analyser. Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert. Avvik som relateres til virksomhetsområdene omtales i kapittel 3.4.7.

3.4.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2019 ble kr 415,6 mill. Dette er en økning på kr 2,7 mill. tilsvarende 0,7 % fra 2018. Sammenlignet med justert budsjett 2019 viser regnskapet merinntekter på kr 10,6 mill. I 2019 er kr 0,6 mill. av driftsinntektene overført til 2020 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er benyttet i 2019 (tilsvarende i 2018 var kr 1,6 mill.).

Figur 3.4 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 38 % av de totale driftsinntektene i 2019. Grunnet inntektsutjevningselementet i rammetilskuddet, utgjør de frie inntektene nå 70 % av driftsinntektene, hvilket er samme prosentpoeng som året før.

Figur 3.4 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Rennesøy kommune

I tabell 3.4 er kommunekassens hovedinntektskilder satt opp.

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2019Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Brukerbetalinger-19 074-19 23416099,2 %-20 304
2Andre salgs- og leieinntekter-39 884-39 133-751101,9%-35 478
3Overføringer med krav til motytelse-51 554-43 894-7 660117,5 %-48 748
4Rammetilskudd-134 778-135 9401 16299,1 %-131 535
5Andre statlige overføringer-10 390-10 90951995,2 %-20 909
6Andre overføringer-50-5--
7Skatt på inntekt og formue-158 491-154 450-4 041102,6 %-154 331
8Eiendomsskatt-1 433-1 430-3100,2 %-1 568
9Sum driftsinntekter-415 609-404 99010 619102,6 %-412 873
Tabell 3.4 Driftsinntekter 2019. Alle tall i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter (linje 1 og 2) ble omtrent som justert budsjett 2019, men noe høyere sammenlignet med 2018 (kr 3 mil.).

Overføringer med krav til motytelse (linje 3) som gjelder refusjonsinntekter tilknyttet ressurskrevende brukere, sykefravær og foreldrepenger samt merverdiavgift viser kr 7,6 mill. høyere inntekt sammenlignet med justert budsjett 2019. Samtlige inntekter under denne posten har en tilsvarende motpost på utgiftssiden, jf. kapittel 3.4.2.

Eiendomsskatt (linje 8) gjelder kun verk og bruk i henhold til kommunestyrets vedtak.

Frie inntekter (linje 4 og 7)
Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Rennesøy kommune, Frie inntekterRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Avvik regnskap - justert budsjett 2019Regnskap 2018
Skatt -158 491-154 450-152 150-4 041-154 331
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -132 203-132 204-132 4081-129 795
Overgangsordning - INGAR-5 162-5 162-5 162--5 786
Ordinære skjønnsmidler-1 552-1 700-1 500148-1 000
Skjønnsmidler språkdeling-500-500-600--600
Inntektsutjevning4 1383 1304 0801 0085 045
Sum rammetilskudd-135 279-136 436-135 5901 157-132 136
Sum frie inntekter-293 770-290 886-287 740-2 884-286 467
Sum endring i prosent av regnskapet året før2,5 %1,5 %0,4 % 2,6 %
Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2019, inkl. språkskjønn. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter i Rennesøy kommune ble kr 293,8 mill. i 2019 og dermed kr 2,9 mill. høyere enn justert budsjett.
Samlet skatteinngang til Rennesøy kommune i 2019 ble kr 158,5 mill. Dette er en økning på kr 4,2 mill. (+2,7 %) sammenlignet med 2018. Skatteinngangen er kr 4,0 mill. høyere enn justert budsjett 2019.
Forskuddstrekket (av løpende ytelser mv. i perioden november 2018 til oktober 2019) utgjør snaut 85 % av all skatteinngang i Rennesøy i 2019 og utviklingen her påvirker sterkt den samlede skatteinngangen i kommunen. Inngangen ble kr 134,0 mill. og viser en samlet vekst på kr 6,3 mill. (+5,0 %) sammenlignet med 2018.

Forskuddsskatten1 ble på kr 16,8 mill. og dermed kr 0,6 mill. (-3,3 %) under fjorårets nivå.

Restanseinngangen (skatt for årene før 2019) utgjør kr 7,7 mill. i 2019 og ble kr 1,6 mill. (-17,2 %) lavere enn fjoråret og havnet dermed i nedre sjikt historisk for Rennesøy.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 170,1 mrd. Dette gir en skattevekst på 4,7 % og dermed over den anslåtte årsveksten på 3,8 % for kommunene i 2019 (jf. forslag til statsbudsjett 2020). Veksten i kommunene skyldes i all hovedsak skatt på løpende ytelser i 2019 (+4,5 %) og høyere innbetalinger av restskatt for årene i forkant.

Figur 3.5 viser akkumulert skattevekst per måned i 2019 for Rennesøy kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.5 Akkumulert skattevekst per måned i 2019.

Skatteveksten i Rennesøy ble svakere enn for landet. Samtidig ble den lokale skatteinngangen høyere enn budsjettert. Skatteutjevningen ble på vel kr 4,1 mill. for Rennesøy og innebærer at trekket ble kr 1,0 mill. høyere enn justert budsjett. Dette motsvarer noe av merinntektene i lokal skatteinngang.

Rennesøy kommune hadde skatteinntekter på kr 32 699 per innbygger i 2019, en økning på 2,7 % fra 2018. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 4,0 % til kr 31 928 per innbygger. Dette ga Rennesøy kommune skatteinntekter på 102,4 % av landsgjennomsnittet, og dermed noe ned fra nivået i 2018 på 103,7 %. Rennesøy kommune ligger nå på et lavere inntektsnivå enn noen få år tilbake. Utviklingen vises i figur 3.6.

Figur 3.6 Skatteinntekt per innbygger i Rennesøy i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Andre statlige tilskudd (linje 5) gjelder bl.a. integreringstilskudd og tildeling av havbruksmidler.

Havbruksfond
Statlig tildeling av midler fra sentralt havbruksfond startet opp i 2017, og i 2019 ble det tildelt kr 0,56 mill. til Rennesøy. Budsjettet ble justert i 2. tertial med bakgrunn i foreløpige tall. Kommunestyret vedtok samtidig at kr 0,6 mill. settes av på disposisjonsfond i 2019. Endelig tildeling ble kr 41 000 lavere.

Tilskudd fra statlig havbruksfondRegnskap 2019Opprinnelig budsjett 2019Justert budsjettAvvikRegnskap 2018
Tilskudd fra statlig havbruksfond-559-1 700-60041-7 258
Avsetning til fond5591 700600-417 258
Netto effekt i driftsregnskapet-----
Tabell 3.6 Tildeling fra statlig havbruksfond til Rennesøy kommune. Hele tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.2 Driftsutgifter

 Regnskap 2019Budsjett inkl. endring 2019AvvikRegnskap 2018
Lønnsutgifter og sosiale utgifter263 985263 795-190266 517
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon41 57256 06014 48841 227
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon53 11433 772-19 34250 125
Overføringer22 82621 988-83821 860
Sum driftsutgifter381 497375 615-5 881379 729
Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsutgiftene viser totalt sett et merforbruk på kr 5,8 mill. i forhold til budsjett og må sees i sammenheng med økning i kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon grunnet kommunesammenslåingen.

3.4.3 Pensjonsutgifter

Pensjonsberegningene for 2019 ble foretatt før 2018-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene. Dette resulterer i enkelte svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører sett opp mot de årlige budsjettforutsetningene. Pensjonspremier på kr 34,8 mill. er i 2019 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 3,0 mill. betalt av premiefond.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Høyere premier har gitt et høyere premieavvik for inntektsføring i 2019. Når tidligere års premieavvik tilbakeføres med en andel, har dette gitt en netto inntektsføring i 2019 samlet sett på kr 4,0 mill. Sammenlignet med 2018 gir dette en positiv effekt på netto driftsresultat med kr 3,2 mill. Se nærmere informasjon i note 5.

Akkumulert premieavvik for Rennesøy kommune utgjør kr 13,0 mill. per 31. desember 2019 og viser en økning på kr 4,0 mill. fra året før. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene. Kr 9 mill. av mindreforbruket i 2018 ble avsatt til pensjonsfond som motpost for forpliktelsene kommunen hadde per 31.12.2018.

3.4.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.8 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 2,9 mill. mot justert budsjett 2019.

LinjeEksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr. Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-11 115-10 518-597105,7 %-9 523
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter31 35233 630-2 27893,2 %30 697
3Sum eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 875 21 174
Tabell 3.8 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter ble samlet kr 2,3 mill. lavere enn budsjett, mens renteinntekter, utbytte og avdrag ble kr 0,6 mill. høyere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 6,325 mill. (eierandel på 1,15 %).

3.4.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 13,9 mill. Dette kr 7 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.9. Tidligere års mindreforbruk er benyttet til langsiktig oppbygging av disposisjonsfond. I 2019 har kommunen en netto avsetning på disposisjonsfond på kr 12,3 mill., hvor kr 3,2 mill. gjelder tilbakeføring av midler lånt tidligere år til å gjøre opp selvkostregnskapene. I tillegg har kommunen en netto bruk av bundne fond på kr 1,4 mill.  Overføring av driftsmidler til egenfinansiering av investeringer var i tråd med justert budsjett på kr 8,3 mill. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill. per 31.12.2019.

Netto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Netto driftsresultat -13 875-6 808-7 06749 %-12 016
Bruk av tidligere års mindreforbruk-14 737-14 737-100 %-
Bruk av disposisjonsfond-1 906-238-1 668801 %-8 657
Bruk av bundne fond-2 051-102-1 9492011 %-4 927
Sum bruk av avsetninger-18 694-15 077  -13 584
Overført til investeringsregnskapet8 3368 336-100 %920
Avsetning til disposisjonsfond14 27013 549721105 %8 347
Avsetninger til bundne fond606-606-1 596
Sum avsetninger23 21221 8851 327106 %10 863
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-9 357--9 357--14 737
Tabell 3.9 Årsresultat 2019 - driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.6 Resultater fra selvkostområdene

Selvkostfond

Selvkostfond, også kalt dekningsgradsfond, som er bundne driftsfond.

Selvkostfond, også kalt dekningsgradsfond, er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. Underskudd må dekkes inn via økte gebyrinntekter (ev. lavere driftskostnader) framover.

Rennesøy kommune har fire ordinære selvkostområder (Vann, avløp, renovasjon og slam – VARS) hvor all finansiering skal avregnes over tid, og to områder som er underlagt selvkostbetraktninger (plan- og byggesaker og kart- og delingsforretninger) med krav om at brukerbetalingen maks kan dekke selvkost, uten at 100 % selvkostfinansiering er vedtatt av kommunestyret.

Oppsummert for 2019 gikk tre av de ordinære selvkostområder med overskudd, og et område med underskudd (slam).

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 106,8 % i 2019.  Etter flere år med overskudd gikk sektoren med et underskudd tilsvarende kr 2,6 mill. i 2018. I 2019 ble det et overskudd på kr 0,6 mill. Overskuddet gikk med til å dekke deler av tidligere års midlertidige lån fra disposisjonsfond.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 105,1 % i 2019. Akkumulert underskudd på Avløp var kr -2,0 mill. per 31.12.2018.  I 2019 gikk Avløp med kr 0,3 mill. i overskudd. Overskuddet ble brukt til å dekke deler av tidligere års midlertidige lån fra lån fra kommunens disposisjonsfond.

Dekningsgraden for renovasjonssektoren var 108,2 % i 2019. Akkumulert underskudd på Renovasjon var kr -1,6 mill.  i 2018.   I 2019 gikk selvkostområdet med et overskudd på kr 0,5 mill. Overskuddet gikk med til å dekke tidligere års midlertidige lån fra disposisjonsfond

Dekningsgraden for slam var 62,5 % i 2019.  I 2019 gikk selvkostområdet med et underskudd på kr 0,6 mill. Underskuddet dekkes av midlertidig lån fra kommunens disposisjonsfond, og skal tilbakebetales innen 3-5 år.

Selvkostregnskapene er gjort opp i henhold til sak 27/19 Harmonisering av selvkostområdene vedtatt kommunestyret i Rennesøy med følgende vedtak:

  1. Rennesøy kommune styrer sine respektive selvkostregnskap mot kr 0 i 2019. Eventuelle positive selvkostfond videreføres inn i nye Stavanger.
  2. Rådmannen får fullmakt til å vurdere om eventuelle fremførbare underskudd på selvkosttjenestene skal gjøres opp mot disposisjonsfond eller mot kommunens resultat i årsoppgjøret 2019. Det presiseres at dette gjelder ikke et eventuelt fremførbart underskudd på renovasjon og slam.
  3. Som et ledd i kommunesammenslåingen og harmoniseringen i ny kommune gis det dispensasjon fra vedtatt Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Rennesøy kommune. Det sendes ut 2 a-konto fakturaer i 2019 i tillegg til avregning 2018 for vann, avløp og renovasjon. Oppgjør etter måleravlesninger vil bli sendt ut i 2020 av ny kommune.

I forbindelse med regnskapsavslutningen viser regnskapet at Renovasjon og slam har et fremførbart underskudd på henholdsvis kr 1,1 mill. og kr 0,6 mill. inkl. renteavsetning på fremførbart underskudd. Disse beløpene videreføres til ny kommune ihht. vedtaket.

Resterende fremførbart underskudd på Vann og Avløp per 31.12.2019 på henholdsvis kr 0,15 mill. og kr 1,8 mill. er tidligere dekket av disposisjonsfond. I forbindelse med regnskapsavslutning 2019 er det vurdert mest hensiktsmessig å dekke dette gjennom å redusere årsresultat 2019. I tråd med vedtakets punkt 2 videreføres ikke fremførbart underskudd på vann og avløp til ny kommune.

Plan- og byggesaksbehandling og Kart- og delingsforretning gikk i 2019 med henholdsvis kr 0,2 mill. og kr 0,4 mill. i overskudd, og bidrar således til et positivt resultat på bunnlinjen for kommunekassen.

Selvkostoversikt2017  2018  2019   
tall i hele 1000InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)Selvkostfond per 31.12.2019
Vann 6 587 -6 670 -83 6 628 -9 242 -2 614 9 791 -9 164 627 0
Avløp 5 385 -5 945 -560 6 436 -7 433 -997 5 807 -5 525 282 0
Renovasjon 5 451 -5 206 245 5 840 -7 350 -1 510 6 461 -5 973 488 0
Slam       1 037 -1 661 -624 0
Kart og delingsforretning 401 -568 -167 503 -590 -87 900 -547 353 0
Plan og byggesak 2 452 -3 128 -676 2 857 -3 181 -324 2 929 -2 722 207 0
Sum selvkostområder 20 276 -21 517 -1 241 22 264 -27 796 -5 532 26 925 -25 592 1 333 0
Tabell 3.10 Selvkostresultat 2019. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.7 Resultat per tjenesteområde

Tjenesteområdene eks VAR-området har samlet en netto budsjettramme på kr 293,2 mill. i 2019. Driften i 2019 ga et positivt avvik på kr 3,0 mill. Fellestjenester, Helse og velferd, Kultur og samfunn og Tekniske tjenester har bidratt med mindreforbruk i 2019. Nærmere omtale følger her.

Tjenesteområde Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Fellestjenester31 88432 52864498,0 %27 552
Oppvekst og læring133 473129 795-3 678102,8 %134 281
Helse og velferd90 44593 9603 51596,3 %91 411
Kultur og samfunn eks VAR9 27711 2371 96082,6 %10 458
Tekniske tjenester25 05325 65360097,7 %26 523
Sum eks VAR 290 132 293 173 3 041 99,0 % 290 225
Tabell 3.11 Oversiktstabell over tjenesteområdene. Tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Fellestjenester
Fellestjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på kr 0,6 mill., hvilket utgjør et forbruk på 98 % av budsjettet. De ulike ansvarsområdene har gjennom 2019 hatt stram økonomistyring og gjort besparelser der det har vært mulig. Overforbruket på IKT skyldes at Rennesøy sammen med Randaberg, Kvitsøy og Sokndal hatt et IT-teknisk samarbeid om løsningen knyttet til kommunens lønns- og personalsystem. Randaberg påtok seg i innføringsfasen et koordineringsansvar av dette arbeidet som først ved utgangen av 2019 ble viderefakturert de øvrige kommunene for årene 2016, 2017 og 2018.  Også IKT aktiviteter og kostander knyttet til kommunesammenslåingen preget 2019. For øvrig er reduksjon i bruk av seniormidler, lønnskostnader, leasingskostnader, kurs, bedriftshelsetjeneste og kopieringsavtaler variabler som forklarer mindreforbruket.

Ressursbruk fellestjenester fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Politisk styring og kontroll3 9563 575-381110,7 %3 526
Fellestjenester 11 05011 15510599,0%10 301
Felles administrasjon9 72212 0172 29580,9 %7 248
IKT7 1565 781-1 375123,8 %6 476
Sum31 88432 52864498,0 %27 552
Tabell 3.12 Ressursbruk Fellestjenester. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring har et resultat for 2019 på kr 3,7 mill. i merforbruk. Dette utgjør et forbruk på 102,8 % av budsjettrammen. Deler av mindreforbruket på  oppvekstkontoret skyldes at midler til styrket barnehagetilbud ikke er fordelt ut til barnehagene for andre halvår 2019. Dette medfører at det ser ut som om barnehagene har et merforbruk i 2019, men korrigert for midlene til styrking av barnehagetilbudet er disse i balanse.

Merforbruket på skolene knytter seg i hovedsak til høyere lønnsforbruk enn budsjettert, i tillegg er det også brukt mer enn budsjettert på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Virksomhetene er også belastet utgifter på ca kr 0,5 mill  knyttet til telefoni, seniormidler og lærlinger, mens budsjettet ligger hos Fellestjenester.

Ressursbruk oppvekst og læring fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Oppvekstkontor9 21610 5011 28587,8 %10 576
Kulturskole2 1142 023-91104,5 %1 953
Skolene/SFO79 89375 997-3 896105,1 %78 355
Barnehagene42 25041 274-976102,4 %43 392
Sum133 473129 795-3 678102,8 %134 276
Tabell 3.13 Ressursbruk, Oppvekst og læring. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Helse og velferd
Helse og velferd gikk med et mindreforbruk på kr 3,5 mill. i 2019, som gir et forbruk på 96,3 % av budsjettet. Hovedårsaken er høyere refusjonsinntekter bl.a. knyttet til ressurskrevende brukere, reduserte klientutgifter i barnevernstjenesten samt mindre lønnsforbruk enn budsjettert som skyldes perioder med vakante stillinger. Merforbruket i Institusjons- og hjemmetjenester skyldes mindre etterspørsel etter kjøp av korttidsplasser enn budsjettert.

Ressursbruk helse og velferd fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Helse og velferd fellestjenester5 5056 09158690,3 %4 877 547
Forebygging og folkehelse13 83814 60176394,8 %12 631 780
NAV10 83411 01918598,3 %14 854 374
Barnevernstjenesten6 2307 8961 66678,9 %7 432 492
Institusjons- og hjemmetjenester44 22443 214-1 010102,3 %42 981 159
Tverrfaglige tjenester9 81411 1391 32588,1 %8 634 416
Samlet 90 44593 9603 51596,3 %91 411 768
Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og samfunn
Kultur og samfunn eks. VAR-området har totalt sett et mindreforbruk på kr 2,0 mill. i 2019 som gir et forbruk på 82,6 % av justert budsjett. Kommunalavdelingens ordinære drift har vært tilfredsstillende. Flere av fagområdene har hatt vakante stillinger og permisjoner, dette har blitt løst gjennom økt kjøp av tjenester fra Stavanger kommune.  Gebyrinntektene har vært høyere enn budsjettert på grunn av større reguleringssaker.  Selvkostområdene VAR er nærmere omtalt i kapittel 3.4.6.

Ressursbruk kultur og samfunn (eks. VAR) fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Plan og Utvikling1 7263 2861 56052,5 %2 892
Landbrukskontor1 8741 733-141108,1 %1 721
Kultur2 7763 35858282,7 %3 315
Kulturmidler2733437079,4 %267
Frivilligsentral502492-10102,0 %522
Barn og unge699649-50107,7 %662
Bibliotek1 4271 376-51103,7 %1 078
Sum9 27711 2371 96082,6 %10 457
Tabell 3.15 Ressursbruk, Kultur og samfunn. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Tekniske tjenester
Tekniske tjenester gikk med et mindreforbruk på kr 0,6 mill. i 2019, som utgjør et forbruk på 97,7 % av budsjettet. Dette skyldes lavere kostnader knyttet til vedlikehold, driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester, samt høyere husleieinntekter. Merforbruket på Energi skyldes kostnader knyttet til 2018 samt større prisøkning på strøm enn forutsatt.

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Tekniske tjenester4 3794 997618 26687,6 %3 678 736
Energi4 1312 783-1 347 786148,4 %3 728 885
Renhold9 0428 935-107 097101,2 %8 867 259
Vedlikeholdstjenester (vaktmester korps)7 5018 9381 436 98084,0 %10 248 462
Sum25 05325 653600 36397,7 %26 523 342
Tabell 3.16 Ressursbruk, Tekniske tjenester. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)