Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.2 Økonomiske hovedtall

3.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse.

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2019 ble positivt med kr 13,9 mill. og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 1,7 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter samt samlet mindreforbruk på tjenesteområdene. Tilsvarende netto driftsresultat i 2018 var kr 12 mill. (2,9 % av driftsinntektene). Utviklingen over tid vises i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Rennesøy kommune i årene 2015-2019.

Netto driftsresultat for alle kommuner er i 2019 på 1,7 % (foreløpige regnskapstall på kommunekasse-nivå). Til sammenligning var nivået 2,5 % i 2018 og 3,5 % i 2017 for kommunekassene.

3.2.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Rennesøy kommune hadde per 31. desember 2019 en brutto lånegjeld på kr 546 mill., hvorav startlån utgjorde kr 71 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 131 % og en gjeldsgrad eksklusive startlån på 114 %. Gjeldsgraden har vært økende de siste årene grunnet økt nedbetalingstid, årlige låneopptak til investeringer som er høyere enn de årlige avdragsinnbetalingene, samt lavere inntektsvekst.

Figur 3.2 Utvikling gjeldsgrad

3.2.3 Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter.

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Driftsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill. Til sammenligning ble driftsresultatet for 2018 kr 14,7 mill.

Driftsinntektene i 2019 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et positivt brutto driftsresultat på kr 11,8 mill.

Netto driftsresultat i 2019 ble positivt med kr 13,9 mill. og utgjør en resultatforbedring fra 2018 på kr 1,8 mill.

Resultatene framkommer i tabell 3.1. Nærmere omtale av driftsregnskapet følger i kapittel 3.4.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik 2019Opprinnelig budsjettRegnskap 2018
Driftsinntekter-415 609-404 990-10 619-380 645-412 873
Driftsutgifter403 766397 5386 228354 538402 149
Brutto driftsresultat-11 843-7 452-4 391-26 107-10 724
Resultat eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 87523 61221 174
Motpost avskrivninger-22 269-22 468199-3 153-22 466
Netto driftsresultat-13 875-6 808-7 067-5 648-12 016
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter3,3 %1,7 % 1,5 %2,9 %
Bruk av avsetninger18 69215 0773 6152 06013 584
Avsetninger23 21321 8851 3287 70810 863
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk-9 354----14 737
Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2019. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

3.2.4 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 141 mill. i 2019. Anleggsmidlene økte med kr 114 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 27 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen og gjelden økte med henholdsvis kr 97 mill. og kr 58 mill. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 52 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 41 mill. fra 2018 til 2019. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.5.

BalanseregnskapetRegnskap 2019Andel 2019Regnskap 2018Andel 2018Endring 2019-2018
Anleggsmidler1 209 40086,6 %1 095 52187,2 %113 879
Omløpsmidler187 21613,4 %160 14112,7 %27 075
Sum eiendeler1 396 616100 %1 255 662100,0 %140 954
Egenkapital349 34425,0 %252 38720,1 %96 956
Langsiktig gjeld985 76970,6 %927 74573,9 %58 024
Kortsiktig gjeld61 5034,4%75 5296,0 %-14 026
Sum egenkapital og gjeld1 396 616100,0 %1 255 662100,0 %140 954
Arbeidskapital125 713 84 612 41 101
Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)