Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.1 Innledning

Et godt resultat
Inngangen til 2019 innebar strammere økonomiske rammer vedtatt de tidligere årene. Tjenesteområdene har måttet omstille tjenestetilbudet til reduserte budsjettrammer og en lavere befolkningsvekst. De økonomiske resultatene i 2019 er bedre enn tidligere forutsatt. Budsjettert netto driftsresultatet var på 1,5 %. Bedre skatteutvikling enn antatt og god økonomistyring i tjenesteområdene førte til at netto driftsresultat endte på 3,3 % ved årsslutt.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill., mens investeringsregnskapet er gjort opp i kroner null.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser på drifts-, investerings- og balanseregnskapet til Rennesøy kommune.