Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering

Prosjekt REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap 2019Justert budsjettOpprinnelig budsjett Regnskap 2018
1240IKT samarbeid Stavanger228 337450 000500 000-
1247IKT oppgraderinger-625 000625 000-
2032IKT-oppgradering skolene 332 618---
2033Øke pc-tettheten i skolen-312 500312 500311 500
3718Inventar og møbler Institusjonsbaserte tjenester---295 765
3745Oppgradering av kjøkken på aktivitetssenteret ---148 296
3746Ultralydapparat ---211 250
3747Inventar og møbler Rehabilitering- og hjemmetjenester---193 021
4502Vikevåg aktivitetsområde-50 000-1 762 025
4504Ballbinge, Vestre Åmøy velforening -200 000200 000-
5013Parkeringsplass Askje kirke---5 412
5014Rehabilitering kommunehuset---27 360
5015Eiendom, grunnforhandlinger22 336300 000300 000-
5017Bofellesskap Eltarvåg6 974 23324 000 00024 000 000450 192
6005Utbedring av natursteinmur Breivik/Hegrebergveien89 8331 250 0001 125 000-
6006Grunnundersøkelse for forurensing og geoteknisk 1 627 6521 200 000--
6007Renovering/opprusting av kommunale kaier 1 579 0952 450 0001 750 00069 940
6008Vedtatt endring - realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand34 7605 000 0005 000 00014 651
6009Sykkelparkeringer267 2041 050 000550 000-
6025Utskifting lysarmatur33 780--19 074
6223Oppdimensjonering ledningsnett Mosterøy921 0344 000 00012 000 000426 958
6226Oppgradering basseng/ventilkammer/kummer340 7591 000 0001 000 000307 372
6227Sikring av Austbø-stemmen 12 421 0 0 635 812 12 421--635 812
6233Trykkøkningsstasjon Østhusvik---2 249
6324Overvannsgrøfter Østhusvik---15 350
6331Slamavskiller Mosterøy---831 848
6337Pumpestasjon Nordbø---62 704
6502Ombygging lekeplasser barnehager, skoler252 624125 000125 000162 183
6503Ombygging lekeplasser felt 29 874125 000125 000153 625
6504Nye dører på MC bygg med automatikk 25 79940 000-114 352
6505Nytt låssystem for tekniske rom, kortlesere NAV og kommunehus32 52385 000-113 685
65066506 Oppgradering av garderober på brannstasjon, Arbeidstilsynet70 465--341 911
6507Pålagt oppgradering brannstasjon---262 500
6508Fortau fra Bru kai til byggefelt41 616625 000625 000-
6509Rehabilitering Mosterøy skole3 929 7134 000 0004 000 000-
6511Innbyggertorg/ bibliotek36 772500 000500 000-
6517Rehabilitering yttertak kulturhuset/meieriet2 405 2885 000 000--
6519Rivning Bru gamle skule 62 816300 000--
6563Utvidelse av Sørbø kirkegård -50 000-691 252
6564Universal utforming av Askje kirke-50 000-310 650
6565Oppgradering av omsorgsboliger 473 1352 972 5002 812 50019 669
6569Brannsikring andre kommunale boliger113 008187 500187 50041 561
6570Brannsikring omsorgsboliger ved sykehjem24 4253 563 0003 563 000212 479
6573Rehabilitering Bru barnehage816 113500 000-5 654 396
6576Nytt kommunehus2 012 286-5 000 000316 607
6577Rehabilitering Rennesøy skule 389 609300 000-3 720 187
6578Hausken Kirkesenter--1 000999 000118 191
6580Kunstgressbane Mosterøy629 1801 100 000-6 975 517
6582Treningspark Rennesøy skule ---317 063
6583Lys Vikevåg----
6585Reparasjon av bad i Håvasteinhagane ---473 264
6586Skyllerom ved Ø-hjelp, bo og rehabilitering---157 814
6587Oppgradering av fryserom bo og rehabilitering---463 380
6588ENØK Rennesøy bo og rehabilitering 23 031--4 056 276
65896589 Rehabilitering Fjøløyfort (Dagsturhytte/overnattingshytte)3 748 0093 970 0004 900 0002 103 657
6590Oppgradering av varme og belysning i Mastrahallen481 747600 000-204 782
6592ENØK meieriet22 569---
6593ENØK Rennesøy skole500 317--5 619 478
6594ENØK Mosterøy skole4 871 340---
6595Legesenteret99 422---
6597Oppgradering omsorgsboliger Vikevågveien ---949 963
7015Gatelys32 988250 000250 00024 947
7020Grunninnløsing vei63 760--22 286
7039Gang og sykkelvei Bru 3 (fond 2550605---39 599
70427042 Gang og sykkelvei Vestre Åmøy inkl. ny adkomst Vestre Åmøy kapell42 496---
7046Kommunale trafikksikkerhetstiltak (fond 25306704) 146 882625 000625 00053 758
7047GS-vei Sokn10 163 7346 850 0004 870 000794 001
7048Fortau Sentrum - Sjukeheimen665 244400 000-1 725
7052Utskifting kvikksølvholdige veilysarmaturer 190 341688 000688 000760 879
7053Reguleringsplan veiutvidelse FV 574 Østhusvikvn. 21 7001 324 000664 000207 734
7055GS-vei Østhusvik-Eltarvåg 14 9921 438 000838 000326 504
7057Veilys langs Sørbøveien - sørlig del 14 4672 418 0002 220 00048 376
7058Veilys langs Sørbøveien - nordlig del -1 250 0001 250 00048 376
7059Kartlegging overvann i Vikevåg ---72 458
7062Nytt trykkforsyning Østhusvik-Bjerga 17 6433 000 0003 000 000-
7063Oppgradering ventilkammer Bjerga-306 000306 000-
7065Vedtatt endring- Ny vannledning Østhusvik-Hanasand--6 000 000-
7066Generell oppgradering av kummer og ledninger, sannering etc256 491300 000300 000-
7068Overvannsvurdering Vikevåg---107 234
7070Avløpsanlegg Soknaveien17 506--121 079
7072Etablering av nedgravde containere-500 000500 000-
7588ENØK tiltak kommunale bygg645 5467 350 0004 850 00020 719
 SUM45 849 53292 678 50096 560 50041 994 896
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)