Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

1 Innledning

Rennesøy kommune har i sin nåværende form og struktur eksistert som egen kommune siden 1965 etter kommunesammenslåingen med Mosterøy. Årsrapport 2019 setter et verdig punktum for Rennesøy som en selvstendig kommune. Gjennomføring av kommunesammenslåingen har i stor grad preget arbeidet i 2019. Arbeidet med tjenesteutvikling- og implementering av kommunens tjenestetilbud i ny kommune har vært toneangivende. Selv i fusjonsprosessen har kommunen opprettholdt et kvalitetsmessig godt tjenestetilbud i Rennesøy kommune.

Rennesøy kommune har i 2019, i tråd med optimismen i regionen, erfart økt sysselsetting og en fallende arbeidsledighet. Befolkningstallet i kommunen ble redusert med 16 innbyggere til 4 831 i 2019. Fødselsoverskuddet var positivt med 28 nye innbyggere, mens kommunen hadde nettoutflytting av 44 innbyggere. Befolkningstallene bekrefter situasjonen i kommunen de siste årene med stagnert befolkningsvekst og kommunens utfordring har vært å tilpasse tjenestetilbudet til kommunens befolkning.

Et godt resultat

Rennesøy kommune leverer et godt resultat i 2019. Kommunens virksomheter har tilpasset driften til strammere økonomiske rammer de senere årene. Det budsjetterte netto driftsresultatet var på 1,5 %. Bedre skatteutvikling og et samlet mindre forbruk i tjenesteområdene ga et positivt driftsresultat på 3,3 % ved årsslutt.

Tjenesteområdene hadde kr 3 mill. (1 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 293,1 mill. i 2019. Tjenesteområdene har vist god budsjettdisiplin og hatt en god økonomistyring gjennom året. De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk med unntak av tjenesteområdet Oppvekst og læring.

Brutto investeringsutgifter ekskludert finanstransaksjoner ble kr 45,8 mill. i 2019 og det er investert i skole, barnehage, helse og omsorg, idrett, kultur, park og vei, vann, avløp og renovasjon samt ny teknologi.

Driftsregnskapet viser et mindre forbruk på kr 9,3 mill., mens investeringsregnskapet viser kroner null på bunnlinjen når alle poster er gjort opp.

Kommuneplan

Rennesøy har prioritert arbeid med kommuneplanen de siste årene og arbeidet fortsatte for fullt inn i 2019, med endelig vedtak av både samfunns- og arealdelen i juni.

En ny kommune har tatt form

I 2019 har arbeidet med å etablere nye Stavanger vært dominerende og ressurskrevende for Rennesøy kommune. Arbeidet har vært viktig for å få en smidig overgang til ny organisasjon og honnør for innsatsen rettes til alle ansatte og deres ledere. Samtlige tjenesteområder har vært involvert i dette arbeidet, i tillegg til å opprettholde de kommunale tjenestene i Rennesøy. Arbeidet som er lagt ned i fusjoneringen samt det gode resultatet for 2019 kommer godt med til å videreutvikle tjenestetilbudet i ny storkommune.

Rennesøy 30. mars 2020

Birger S. Clementsen

Rådmann